Koceľovce – výzva na predloženie ponuky

Zverejňujeme Výzvu na predloženie ponuky k pripravovanej komplexnej obnove a reštaurovaniu gotického ev. a. v. kostola v Koceľovciach.

Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“  č. 16520  WYP zverejnené vo vestníku č. 227/2018 zo dňa 19.11.2018

Formuláre ponuky koceľovce

Súťažné podklady Koceľovce

Zadanie s VV- Sanácia murív a podláh

Zadanie vo VV Reštaurovanie