Dátum:
Rubrika:
Aktivity, Články
Tagy:

O obnove kostola Všetkých svätých v Henckovciach (David Raška)

Dominantou gemerskej obce Henckovce je kostol Všetkých svätých z druhej polovice 13. storočia. Patrí medzi bohatý fond gemerských vidieckych ranogotických kostolov, ktorých vznik súvisel s nemeckou kolonizáciou. Túto pomerne nenápadnú, no autenticky dochovanú stavbu, prestali liturgicky využívať asi v 70. rokoch 20. storočia a jej technický stav sa začal pomaly zhoršovať. Obec s prevažne evanjelickým obyvateľstvom využíva mladší tolerančný kostol, nachádzajúci sa uprostred obce. Kostol Všetkých svätých patrí pod rímskokatolícku farnosť v Gemerskej Polome, ktorá ho ako nevyužívanú stavbu dala do užívania združeniu Gotická cesta.

Tento kostol ako nevyužívaná stavba umiestnená na dôležitej spojnici medzi Popradom a Rožňavou by sa mal stať sa turistickým kontaktným bodom návštevníkov gemerskej časti turistickej trasy Gotická cesta, ktorá spája štyri okruhy Gemera a Malohontu s početnými stredovekými pamiatkami bohatými na hodnotné stredoveké fresky. Za iniciatívou obnovy postupne chátrajúceho kostola v Henckovciach stojí Ing. arch. Eva Šmelková zo Združenia Gotická cesta, ktoré obnovu kostola koordinuje do súčasnosti.

Obnova začala v roku 2012 opravou strechy presbytéria. Bol obnovený krov nad svätyňou, poškodené časti nahradili ekvivalentnými prvkami, krov natreli ochranným náterom. Ako krytina bol zvolený kvalitný štiepaný šindeľ, ktorý nahradil dosluhujúcu vláknocementovú krytinu. V tejto etape obnovili aj drevený krytý vstup do kostola, lokálne nazývaný házik. Jeho strechu taktiež pokryli štiepaným šindľom.

V roku 2013 došlo k dôležitému statickému zabezpečeniu krovu nad loďou kostola. Tento krov bol po požiari na začiatku 20. storočia len provizórne vyspravený a spevnený zadebnením v rámci interiéru až pod hambálok. Teraz doplnili chýbajúce väzné trámy.  O rok neskôr došlo k obnove južnej roviny strechy nad loďou kostola. Nanovo vyhotovili a impregnovali latovanie a strechu pokryli krytinou zo štiepaného šindľa v dvoch vrstvách. Taktiež bolo realizované podbitie korunnej rímsy. Kompletné zabezpečenie kostola pred ďalšou degradáciou bolo dokončené v roku 2015, keď poslednú časť strechy prekryli dvoma vrstvami štiepaného šindľa na novom latovaní.

Ďalšia etapa obnovy, pozostávajúca z reštaurovania interiérových a exteriérových omietok a kamenných prvkov, mohla nasledovať len po realizácii série výskumov, ktoré určili jej smerovanie. V roku 2016 realizovali Mgr. Silvia Paulusová a Mgr. Michaela Kalinová architektonicko-historický a umelecko-historický výskum kostola, ktorý priniesol odpovede na mnohé doposiaľ nevyjasnené otázky. Séria sondáží spresnila jednotlivé historické vývojové etapy skúmanej pamiatky. Boli identifikované a popísané početné nálezy. Výskum určil potrebu ochrany autentických hodnôt pamiatky a ich zabezpečenie do budúcnosti.

Výskum preukázal na objekte osem stavebných etáp, počnúc ranogotickou v druhej polovici 13. storočia, cez etapu gotickú, renesančnú a neskororenesančnú a následne etapy utilitárnych úprav v priebehu 18. až 20. storočia. Za zásadnú slohovú etapu určil výskum ranogotickú, v ktorej vznikla hmota kostola ako jednoduchého sakrálneho objektu s pravouhlou svätyňou prepojenou polkruhovým víťazným oblúkom s pozdĺžnou loďou, sprístupnenou severným portálom s kamenným ostením s polkruhovým záklenkom. Výskum objekt charakterizuje ako typickú vidiecku sakrálnu stavbu s dispozíciou charakteristickou pre 13. storočie, ktorá sa viaže na kolonizačnú vlnu nemeckých osídlencov a zaraďuje ho do kontextu príbuzných stredovekých kostolov na Gemeri a Spiši. Výskum identifikoval pamiatkové hodnoty objektu, z ktorých vyzdvihol predovšetkým výtvarnú maliarsku výzdobu, zistenú v troch vrstvách (gotická až neskororenesančná). Nástenné maľby boli predmetom reštaurátorského výskumu pod vedením Mgr. art. Petra Mlícha. Paralelne prebiehal výskum archeologický pod vedením Mgr. Petra Tajkova PhD.

V roku 2017 sa mohlo pristúpiť k príprave samotnej obnovy kostola vyhotovením prípravnej a projektovej dokumentácie. Ing. Marta Pichová preskúmala a posúdila zavĺhanie objektu, bolo zrealizované statické posúdenie kostola od Ing. Vladimíra Kohúta a architektonicko-stavebné riešenie sanácie kostola od Ing. Marty Pichovej.

Nasledujúci rok tak mohli byť stabilizované murivá a realizovaná sanácia zavlhnutia kostola koncentrovaného okolo južnej steny lode, ktorá z exteriéru prilieha k rastlému svahu. Jednotlivé oporné piliere stabilizovali a novo zasteršili šindľovými strieškami. Okolie kostola upravili tak, aby sa terén zvažoval smerom od kostola a vlhkosť sa tak nekumulovala v jeho nosných murivách.

V minulom roku sa práce presunuli do interiéru kostola kde boli obnovované tehlové podlahy. Z dôvodu silného zavlhnutia a výskytu drevokaznej huby na južnej strane lode a svätyne boli v tejto časti nahradené okrem povrchovej vrstvy tehál aj podkladné vrstvy v šírke 2-3 metre. V ostatných častiach boli zachované pôvodné tehlové podlahy zložené z barokových štvorcových tehál a mladších tehál klasického formátu zo začiatku 20. storočia. Tieto podlahy len lokálne doplnili novými tehlami. Obnovili aj stupeň oddelujúci svätyňu od lode a severné vstupné schody a prístupový chodník vrátane podlahy podvežia. V interiéri  taktiež obnovili mladšiu drevenú emporu na západnej strane lode a vstupné dvere zo začiatku 20. storočia.

K reštaurovaniu omietok kostola sa pristúpilo až v tomto roku. Reštaurovanie realizujú Mgr. art. Peter Mlích a Mgr. art. Tomáš Székely. Práce začali odstraňovaním mladších vrstiev vo svätyni, ktoré obsahuje zaujímavé renesančné zobrazenie Jóba s priateľmi podľa Lutherovej biblie a viaceré rastlinné fragmenty taktiež z renesančného reformačného obdobia. Kompletné odkryvy priniesli nálezy viacerých fragmentov graffiti v pôvodných omietkach svätyne. Po dokončení reštaurovania svätyne bude nasledovať reštaurovanie lode kostola, v ktorej boli sondážne odkryté maľby technikou secco, pravdepodobne zo 14. storočia. Ďalšie odkryvy by mali určiť či rozsiahle zobrazenie na severnej stene lode zobrazuje Sv. Juraja či v regióne bohato zastúpenú Svätoladislavskú legendu.

Henckovský kostolík je veľmi autentická stredoveká pamiatka. Nepatrí medzi najvýznamnejšie gemerské freskové kostoly, no vďaka romantickej polohe vo svahu nad obcou, pôvodnému opevneniu so zvonicou a autenticky dochovaným stredovekým omietkam sa postupne stáva vyhľadávanou pamiatkou blízkeho okolia. Jeho technický stav je stabilizovaný a po dokončení reštaurovania interiérov budeme môcť obdivovať túto mnohovrstevnú pamiatku v celej svojej kráse. Kostol je na požiadanie prístupný, kľúče od neho nájdete na miestnom obecnom úrade. Každoročne sa tu koncom leta stretávajú dobrovoľníci zo Združenia Gotická cesta, ktorí pod dohľadom pamiatkarov kostol a jeho areál s fortifikáciami postupne zveľaďujú. V posledných rokoch sa v kostole uskutočnilo niekoľko menších koncertov historickej hudby.

Autor: David Raška, článok vyšiel pôvodne na portáli Műemlékem. Upravené. Profil kostola v Henckovciach nájdete tu