Rybník, ev. a. v. kostol

Hádam ani jedna z gemerských pamiatok nemá takúto polohu. Osamotený kostolík stojí vzdialený od obce na vyvýšenine obklopenej lúkami a oráčinami lemovanými lesíkmi, uprostred starého cintorína s rozpadávajúcimi sa náhrobnými kameňmi. Pôvodný názov obce Sancta Crux (1266), teda Svätý Kríž, čo bolo súčasne aj patrocínium kostola, poukazuje na staré kresťanské sídlisko, kde podľa niektorých prameňov mal stáť kláštor. Dokázané výskumom však je, že na mieste kostola stála predtým románska stavba. Ranogotická stavba kostola zo začiatku 14. stor. bez veže s […]

Rožňava, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Významné banícke mesto Rožňava (v okolí sa ťažilo zlato, striebro i železo) bolo od roku 1291 majetkom ostrihomského arcibiskupa. Kráľ Ondrej III. ho daroval arcibiskupovi Lodomirovi za pomoc v boji proti rakúskemu vojvodovi Albertovi. Od roku 1776 dodnes je sídlom rožňavského biskupa. Katedrála Nanebovzatia Panny Márie bola dokončená v roku 1304 v gotickom slohu pôvodne ako mestský farský kostol. Z pôvodného gotického zariadenia sa tu však nachádza iba západná empora (výrazne neogoticky upravená) a desať metrov vysoké kamenné pastofórium z […]

Koceľovce – Výzva na predkladanie ponúk – Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech

Zverejňujeme Výzvu na predloženie ponuky s podkladmi pre projekt: „Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech“ týkajúci sa ev. a. v. kostola v Koceľovciach, významnej pamiatky na Gotickej ceste.   Prílohy (zobrazia sa po kliknutí): Zadanie s VV- San. krovov a strechy Zmluva o dielo Zoznam subdodávateľov Časový harmonogram realizácie projektu Čestné vyhlásenie splnenia podmienok účasti Ponuka celom Súťažné podklady final Výzva na predkladanie ponúk   Krovy – projektová dokumentácia: 02 KROVY BUR 03 STRECHY BUR 04 REZ A 05 REZY […]

Koceľovce – výzva na predloženie ponuky

Zverejňujeme Výzvu na predloženie ponuky k pripravovanej komplexnej obnove a reštaurovaniu gotického ev. a. v. kostola v Koceľovciach. Koceľovce, kostol s areálom ev.a.v., obnova a reštaurovanie významnej pamiatky na Gotickej ceste“  č. 16520  WYP zverejnené vo vestníku č. 227/2018 zo dňa 19.11.2018 Formuláre ponuky koceľovce Súťažné podklady Koceľovce Zadanie s VV- Sanácia murív a podláh Zadanie vo VV Reštaurovanie

Zborník z Konferencie 2016

Zborník príspevkov z 2. ročníka konferencie „Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste“ konanej 11. a 12. augusta 2016 v Rožňave. Zborník zostavila Mgr. Michaela Kalinová z Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Konferenciu organizujú v spolupráci Pamiatkový úrad SR a naše občianske združenie Gotická cesta. Zborník na čítanie – kliknite sem: ZBORNÍK Obsah: Peter Buday: K dokumentácii a ochrane pamiatok na Gemeri pred rokom 1918 Róbert Erdélyi: Ohrozené kostoly Gemera Monika Tihányiová: Dejiny Kamenian s dôrazom na ev. a. v. kostol […]

Kameňany, ev. a. v. kostol

Kostol pôvodne zasvätený uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi postavili na miernej vyvýšenine uprostred obce v polovici 13. storočia a má románsky základ. Ide o jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, pristavanou južnou vežou a severnou sakristiou. Časť odborníkov predpokladá, že apsida svätyne kostola bola pôvodne súčasťou veľkej románskej rotundy, ktorú pripojili dodatočne k mladšej lodi. Veľmi zaujímavý je ranogotický južný ústupkový portál. Dnešnú podobu kostola ovplyvnili prestavby v 17. storočí, keď došlo k zaklenutiu lode a zmene okenných otvorov v priebehu baroka […]

Dobšiná, ev. a. v. kostol

Na mieste dnešného ev. kostola v Dobšinej stála gotická kaplnka sv. Valentína z 1. pol. 14. stor. a  neskorogotický kostol z konca 15. stor. V roku 1641 boli obidve stavby spojené do jedného celku a v roku 1727 bol kostol rozšírený o priečnu loď a následne spojený so samostatne stojacou vežou. V roku 1855 počas požiaru mesta zhorel aj kostol, ktorý následne opravili a zariadili do súčasnej podoby vysokými drevenými emporami. V roku 1891 bol exteriér kostola upravený v neogotickom […]

Šivetice, Rotunda sv. Margity Antiochijskej

Dominantou príjemného údolia meandrujúcej rieky Muráň južne od Jelšavy je strategicky zaujímavá vyvýšenina nad obcou Šivetice, na ktorej bol v polovici 13. storočia postavený tehlový románsky kostol zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Šivetice patrili k jelšavskému panstvu, od 15. storočia k hradu Muráň. V minulosti bola obec známa pre svoju typickú keramiku. Kostol má tvar rotundy s vnútorným priemerom 11 m a patrí medzi najväčšie stavby kruhového pôdorysu v strednej Európe. Popri primárnom sakrálnom význame sa predpokladá, že rotunda mala pôvodne […]

Plešivec, kostol ref. cirkvi

Mestečko Plešivec  je starým rodovým sídlom Bebekovcov, ktorí ho dostali spolu s mnohými inými obcami od kráľa Bela IV. ako odmenu za záchranu jeho života po prehratej bitke s Tatármi na rieke Slanej v roku 1241. V roku 1318 si potomkovia Detrika a Filipa Bebekovcov s konečnou platnosťou podelili zdedený majetok. Plešivec sa stal výlučným vlastníctvom Dominika Bebeka, ktorý sa hneď po získaní svojho podielu rozhodol vystavať tu hrad. Súčasťou tohto nového sídla rodu bol aj kostol sv. Juraja prvý […]

Rákoš, Kostol Najsvätejšej Trojice

V blízkom okolí Jelšavy, v starej baníckej obci Rákoš, stojí nenápadný kostolík ukrývajúci vzácne gotické maľby nielen v interiéri, ale čiastočne aj na vonkajších stenách. Bol vybudovaný  na vyvýšenom mieste v severnej časti obce, na úpätí vrchu Železník, kde stál kedysi starý hrad Bebekovcov, dnes už zaniknutý.  Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je ranogotická  jednoloďová stavba z polovice 13. storočia. Má ešte románsku podkovovitú apsidu a štrbinové románske okná. Vstupný portál má už gotický lomený oblúk. Loď má rovný drevený maľovaný […]