O nás

Tím Gotickej cesty v refektári rožňavského kláštora, august 2020

Združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2007 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Registrované bolo v januári 2008.  Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych pracovníkov, zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva, prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníci týchto kultúrnych pamiatok. Snahou združenia je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta na Gemeri.

V posledných rokoch je v občianskom združení činná skupina študentov prevažne architektúry a histórie, pôvodom z Bratislavy.

 

V roku 2017 sa konal projekt Sedem strážcov v kostole v Henckovciach.

V roku 2018 sa opäť uskutočnil projekt Sedem strážcov, konferencia O najnovších objavoch v stredovekých pamiatkach na Gotickej ceste a podujatie Gotická cesta otvorená. Vydali sme mapu Gotickej cesty a letáky k vybraným kostolom. Tento ročník bol zameraný na Štítnik a jeho okolie.

V roku 2019 sa konal projekt Strážcovia Gotickej cesty v Brdárke a Roštári, vydali sme mapu Gotickej cesty v maďarčine, letáky k ďalším vybraným kostolom a opäť sa konalo podujatie Gotická cesta otvorená, tentokrát zamerané na prevažne kalvínske kostoly v panstve Bubekovcov.

V roku 2020 prebehol už štvrtý ročník Konferencie a v rámci podujatia Gotická cesta otvorená bolo sprístupnených 13 kostolov.

 

Dôležitou časťou činnosti združenia je administratívna aj finančná pomoc vlastníkom pamiatok – pri získavaní dotácií z Ministerstva kultúry SR, Stredoeurópskej nadácie a iných zdrojov. Všetky 2% z dane pre Gotickú cestu venujeme každoročne na obnovu pamiatok v rámci programu „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození“.

 

CIELE ZDRUŽENIA

Združenie Gotická cesta má cieľ:

 1. Spolupracovať pri ochrane a zachovaní stredovekých architektonických a výtvarných  pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy, podieľať sa na ich propagácii, ochrane a pamiatkovej obnove. V tomto zmysle zabezpečovať výchovu a vzdelávanie verejnosti a jej kvalitné pôsobenie s cieľom zachovania historického, kultúrneho a prírodného dedičstva založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie.
 2. Zabezpečovať ochranu historických materiálov, vytváranie produktov cestovného ruchu pre zvýšenie návštevnosti  a udržanie návštevníkov regiónu a sprístupnenie jednotlivých historických objektov
 3. Podporovať úsilie vedenia samospráv a jednotlivých majiteľov pri obnove objektov, expozícií, náučných a vzdelávacích produktov.
 4. Aktívne podnecovať uplatňovanie nových prvkov a uplatňovanie najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní procesu záchrany historických objektov, využívať najvýhodnejšie formy a metódy prezentácie historického dedičstva.
 5. Zúčastňovať sa na riešení problémov a na ochrane historických exponátov a objektov.
 6. Organizovať aktivity záchrany a sprístupnenia pamiatkových objektov v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy, štátnej správy.
 7. Odporúčať využitie jednotlivých pamiatok pri ich obnove, odporúčať formy ochrany, využitia z pohľadu sprístupnenia pre voľno-časové aktivity obyvateľstva, dodržania ochrany životného prostredia a podmienok pobytu  v týchto zariadeniach.

 

PREDMET ČINNOSTI ZDRUŽENIA

Združenie Gotická cesta:

 1. Spracováva, koordinuje a realizuje rozvojové programy regiónu. Koordinuje aktivity a spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní rozvoja kultúrnych ciest a produktov rozvoja.
 2. Koordinuje a metodicky usmerňuje spracovanie regionálnych rozvojových  štúdií, prípravu, financovanie a realizáciu jednotlivých projektov podporujúcich rozvoj kultúrnych ciest v súlade s koncepciou rozvoja regiónu ako územného celku.
 3. Spolupracuje pri spracovaní zámerov samosprávy, cirkví a iných organizácií s dôrazom na zachovanie historického kultúrneho a prírodného dedičstva na základe potrieb regionálneho a mimoregionálneho trhu.
 4. Poskytuje poradenskú činnosť pre podnikateľskú sféru a samosprávu.
 5. Napája sa na európske informačné siete a databanky v oblasti regionálneho rozvoja a vytvára zodpovedajúce domáce siete a databanky.
 6. Vytvára informačný systém, realizuje vydávanie informačnej literatúry, organizuje konferencie, semináre a výstavy s cieľom aktivizovať tuzemské a zahraničné subjekty k účasti na rozvoji.
 7. Navrhuje na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu nové pozoruhodné lokality a objekty kultúrneho dedičstva regiónu.