O nás

Foto z kostola v Henckovciach z nášho projektu Sedem strážcov 2017: zľava Vladimír Ondrejovič, Peter Koska, Samuel Burda, David Raška, Eva Šmelková (odborná garantka), Peter Lukáč, Michal Augustovič, Ondrej Zarevúcky

 

Občianske združenie Gotická cesta vzniklo 11. novembra 2007 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Registrované bolo v januári 2008.  Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych pracovníkov, zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva, prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníci týchto kultúrnych pamiatok. Snahou občianskeho združenia je pracovať v prospech kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na turistickej trase Gotická cesta na Gemeri.

Ostatné dva roky je v občianskom združení činná skupina študentov prevažne architektúry a histórie, pôvodom z Bratislavy. V roku 2017 sa konal projekt Sedem strážcov.

V roku 2018 sa opäť konal projekt Sedem strážcov, Konferencia O najnovších objavoch v stredovekých pamiatkach na Gotickej ceste aj podujatie Gotická cesta otvorená.

 

CIELE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie Gotická cesta má cieľ:

 1. Spolupracovať pri ochrane a zachovaní stredovekých architektonických a výtvarných  pamiatok na území bývalej Gemersko-malohontskej župy, podieľať sa na ich propagácii, ochrane a pamiatkovej obnove. V tomto zmysle zabezpečovať výchovu a vzdelávanie verejnosti a jej kvalitné pôsobenie s cieľom zachovania historického, kultúrneho a prírodného dedičstva založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie.
 2. Zabezpečovať ochranu historických materiálov, vytváranie produktov cestovného ruchu pre zvýšenie návštevnosti  a udržanie návštevníkov regiónu a sprístupnenie jednotlivých historických objektov
 3. Podporovať úsilie vedenia samospráv a jednotlivých majiteľov pri obnove objektov, expozícií, náučných a vzdelávacích produktov.
 4. Aktívne podnecovať uplatňovanie nových prvkov a uplatňovanie najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní procesu záchrany historických objektov, využívať najvýhodnejšie formy a metódy prezentácie historického dedičstva.
 5. Zúčastňovať sa na riešení problémov a na ochrane historických exponátov a objektov.
 6. Organizovať aktivity záchrany a sprístupnenia pamiatkových objektov v spolupráci s orgánmi miestnej samosprávy, štátnej správy.
 7. Odporúčať využitie jednotlivých pamiatok pri ich obnove, odporúčať formy ochrany, využitia z pohľadu sprístupnenia pre voľno-časové aktivity obyvateľstva, dodržania ochrany životného prostredia a podmienok pobytu  v týchto zariadeniach.

 

PREDMET ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Občianske združenie Gotická cesta:

 1. Spracováva, koordinuje a realizuje rozvojové programy regiónu. Koordinuje aktivity a spoluprácu so subjektmi podieľajúcimi sa na zabezpečovaní rozvoja kultúrnych ciest a produktov rozvoja.
 2. Koordinuje a metodicky usmerňuje spracovanie regionálnych rozvojových  štúdií, prípravu, financovanie a realizáciu jednotlivých projektov podporujúcich rozvoj kultúrnych ciest v súlade s koncepciou rozvoja regiónu ako územného celku.
 3. Spolupracuje pri spracovaní zámerov samosprávy, cirkví a iných organizácií s dôrazom na zachovanie historického kultúrneho a prírodného dedičstva na základe potrieb regionálneho a mimoregionálneho trhu.
 4. Poskytuje poradenskú činnosť pre podnikateľskú sféru a samosprávu.
 5. Napája sa na európske informačné siete a databanky v oblasti regionálneho rozvoja a vytvára zodpovedajúce domáce siete a databanky.
 6. Vytvára informačný systém, realizuje vydávanie informačnej literatúry, organizuje konferencie, semináre a výstavy s cieľom aktivizovať tuzemské a zahraničné subjekty k účasti na rozvoji.
 7. Navrhuje na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu nové pozoruhodné lokality a objekty kultúrneho dedičstva regiónu.
Zdieľajte článok