Dátum:
Rubrika:
Konferencia, Novinky

Gotická cesta – Križovatka kultúr a dedičstva – zborník

Združenie Gotická cesta sa od roku 2007 snaží systematicky pomáhať sprístupňovať, propagovať, skúmať a obnovovať stredoveké sakrálne dedičstvo na Gemeri a Malohonte. V posledných rokoch tieto vzácne pamiatky multikultúrneho a multikonfesionálneho regiónu propagujeme aj v maďarskom, či anglickom jazyku, aby sa s ním mohli zoznámiť aj ľudia spoza hraníc. Jednou z ciest, ako sakrálnym pamiatkam pomôcť sú konferencie, ktoré organizujeme každé dva roky v srdci regiónu – v Rožňave. Tieto podujatia sú príležitosťou ako zdieľať a vymieňať si vedecké poznatky o pamiatkach z viacerých vedných oborov a prispieť tak k lepšiemu poznaniu historických a umeleckých hodnôt pamiatok v regióne.

V roku 2022 sme prvý krát usporiadali túto konferenciu v medzinárodnom formáte. Vďaka finančnej podpore od Visegrad Fund sa nám podarilo tento cieľ dosiahnuť a zorganizovať konferenciu za účasti historikov, historikov umenia, architektov, epigrafov, či pamiatkárov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Česka. Naša vďaka patrí tiež partnerským inštitúciam z troch krajín, ktoré sú Slovensku kultúrne, historicky a geograficky blízke, menovite Centrum raně středověkých studií při Semináři dějin umění (Center for Early Medieval Studies, Department of Art History), Teleki László Alapítvány (Teleki Laszlo Foundation) and Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny (Jagiellonian University, Faculty of History).

Vďaka zaujímavým príspevkom autorov z Maďarska sme mali možnosť spoznať architektonické hodnoty a umelecké kontakty Gemera a širšieho okolia, ale tiež fenomén tzv. magických jamiek. Kolegovia z Poľska svojimi príspevkami otvorili tému sakrálnej architektúry a umenia v širšom Stredoeurópskom kontexte. Príspevok z Česka poukázal na významné prepojenia medzi Českým a Uhorským kráľovstvom v stredoveku. A príspevky zo Slovenska otvorili širšiu diskusiu o sakrálnom dedičstve z pohľadu geografie, histórie, histórie umenia, architektúry, epigrafie, či pamiatkovej starostlivosti.

Na konferencii sme mali možnosť vidieť veľkú prepojenosť Strednej Európy a mnohé paralely medzi jednotlivými krajinami. Takisto neformálne diskusie v kulisách barokového františkánskeho kláštora v Rožňave ukázali, že keď sa stretnutie ľudí z týchto krajín vyzerajú, akoby sa stretli starí známi – debaty rýchlo spontánne smerujú k diskusiám o spoločnej histórii, ale tiež o spoločných problémoch, s ktorými bádatelia (scholars) pri svojom výskume zápasia. Podujatie zakončila exkurzia, ktorá umožnila účastníkom konferencie obdivovať bohatstvo pamiatok, ktoré sa snaží propagovať združenie Gotická cesta.

Veríme, že sa tak Gemer a Malohont podarilo opäť (nielen) na pár dní dostať na intelektuálnu mapu Strednej Európy.

 

ZBORNÍK Z KONFERENCIE SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU

 

Michal Augustovič a David Raška