Dátum:
Rubrika:
Konferencia
Tagy:

Konferencia 2016: Úvod

Gotická cesta je najstaršia novodobá kultúrna trasa na Slovensku vytvorená v roku 1996, ktorej primárnym cieľom bolo sprístupniť a spropagovať širokej verejnosti stredoveké sakrálne pamiatky z oblasti Gemera, Spiša a Malohontu. Postupne vzniklo niekoľko jej okruhov a následne v roku 2007 bolo založené aj Občianske združenie Gotická cesta, ktoré dodalo právny rámec organizovaniu rôznych aktivít zameraných na popularizáciu, ale aj praktickú pomoc pamiatkam tejto kultúrnej trasy. Jednou z iniciatív uvedeného občianskeho združenia bolo priblížiť verejnosti aj najnovšie poznatky z rôznych pamiatkových výskumov, vykonaných zhruba v priebehu predchádzajúcich piatich rokov na tunajších, predovšetkým sakrálnych pamiatkach, v rámci zabezpečovania nevyhnutných podkladov pre ich pamiatkovú obnovu. Táto snaha bola podnetom k vzniku konferencie, ktorú združenie zorganizovalo v Rožňave 2. – 3. októbra 2014. Záujem a účasť odborníkov ako aj širokej verejnosti vyvolal následne v dvojročnom časovom odstupe zorganizovanie 2. ročníka konferencie, ktorá sa uskutočnila opätovne v Rožňave v dňoch 11. – 12 augusta 2016, s cieľom priblížiť výsledky ďalších výskumov uplynulého obdobia. Prednáškový program konferencie dopĺňala exkurzia a nadväzujúce podujatie, tzv. Gotická cesta otvorená, počas ktorého bola v spolupráci s vlastníkmi sprístupnená časť kostolov tejto kultúrnej trasy. Príspevky z uvedenej konferencie Vám prinášame v predloženom zborníku.

Ochrana pamiatok, ako aj ich výskum, v sebe nevyhnutne zahŕňa viaceré vedné disciplíny a tento interdisciplinárny prístup sa prejavil aj v spektre príspevkov, ktoré odzneli na konferencii a tvoria predkladaný zborník. Gemer je oblasť Slovenska, ktorá svojimi historickými pamiatkami vzbudzovala záujem odborníkov, zameraných na ochranu pamiatok, už od počiatkov formovania sa tohto odboru v 19. storočí, preto je úvodný príspevok venovaný dokumentovaniu tunajšej sakrálnej architektúry práve z čias konca 19. a začiatku 20. storočia. Na tento príspevok z minulosti pamiatkovej ochrany nadväzuje analýza súčasného stavu pamiatkového fondu – stredovekej sakrálnej architektúry Gemera, hodnotiaca najohrozenejšie objekty. Nasledujú príspevky monograficky zamerané na jednotlivé sakrálnu pamiatky regiónu Gemera a Spiša, spracované z pohľadu archívno-historického, architektonicko-historického, umeleckohistorického, archeologického, resp. reštaurátorského výskumu (Kameňany, Štítnik, Gelnica, Henckovce, Zacharovce, Rybník, Levoča). Súčasť interiérov kostolov tvorili už od najstarších čias nástenné maľby a rôzny mobiliár. Preto ďalšie dva príspevky upriamujú našu pozornosť práve na tieto zložky, ktoré podstatnou mierou vypovedajú o historickom vývoji, umeleckej úrovni, ale aj o spoločenských funkciách týchto súčastí sakrálnej architektúry, či percepcii rôznych fenoménov, ktoré sa prostredníctvom nich prejavujú. Maľby a mobiliár zároveň významne dotvárajú autentickosť a atmosféru celého sakrálneho priestoru, preto by mali byť jeho neoddeliteľnou súčasťou. V súčasnosti, žiaľ, patria častokrát k veľmi ohrozeným, a keďže pri ich fyzickej záchrane zohráva mimoriadny význam reštaurovanie, je snahou týchto príspevkov priblížiť aj rôzne aspekty reštaurátorskej práce. Zaujímavé, nezriedka originálne zachované časti architektúry, resp. rôzne stopy po jej stavebnom vývoji, skrývajú v sebe podkrovia kostolov, o čom nás presvedčí ďalší príspevok venovaný nálezom v podkroví troch z nich (Vyšné Valice, Žíp, Rožňava). V záverečnej časti zborníka sa venujeme dominantným profánnym stavbám Muránskej doliny, ktoré boli už od stredoveku hlavnými regionálnymi panskými sídlami – hradu Muráň a kaštieľu v Jelšave. Napriek tomu, že obe podstatnou mierou utvárali tunajší historický vývoj, doposiaľ sa im v rámci novodobého pamiatkového výskumu nevenovala príslušná pozornosť a o stavebnom vývoji ich architektúry sme mali pomerne kusé informácie, čo majú uvedené príspevky aspoň čiastočne kompenzovať.

Regióny Gemera, Spiša a Malohontu skrývajú v sebe poklady, ktoré stoja za pozornosť a veríme, že tento zborník prispeje k ich poznaniu. Pretože len to, čoho hodnotu a výnimočnosť ľudia poznajú – v ktorejkoľvek dobe, sú ochotní aj chrániť, starať sa o to a zachovať do budúcnosti. Práve toto by malo byť jedným z cieľov, ktorý sleduje aj Občianske združenie Gotická cesta v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky a Krajským pamiatkovým úradom Košice, pracovisko Rožňava, ktoré sa na tomto podujatí organizačne spolupodieľali.

Na záver by sme radi poďakovali za spoluprácu cirkevným vlastníkom objektov a správcom farností evanjelickej a. v., rímskokatolíckej a reformovanej cirkvi, starostom obcí, ktorí prevzali zodpovednosť za starostlivosť o niektoré z uvedených pamiatok a v neposlednom rade Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za finančnú podporu.

 

Mgr. Michaela Kalinová, Pamiatkový úrad SR, Bratislava