Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2016

Vyhodnotenie partnerského projektu Stredoeurópskej nadácie a OZ Gotická cesta

„Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2016“

    Tak, ako po minulé roky, i v roku 2016 Občianske združenie Gotická cesta pomáhalo vlastníkom pri obnove pamiatok v regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi mobiliármi – oltáre, kazateľnice, krstiteľnice (v súčasnosti sú to prevažne kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania). Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol,  mladí sa vysťahovali za prácou. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky a tie sa dostávajú do stavu ohrozenia.

Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za bezplatnej administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95% nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5%. Tu znovu pomáha naše občianske združenie a formou získavania sponzorských príspevkov sa snaží vlastníkom povinnú spoluúčasť vykryť. V roku 2013 sme takto pomohli sumou 1500,- eur. V roku 2014 v rámci spoločného projektu s CEF  spoločnou sumou 2216, – eur, v roku 2015 spoločnou sumou 961, – eur.

Na rok 2016 boli v programe MK SR Obnovme si svoj dom podporené viaceré projekty. Realizácia dvoch z nich bola ohrozená insolventnosťou vlastníka. Na krytie povinnej spoluúčasti OZ použilo všetky vyzbierané príspevky z 2% dane, čo bolo 409,- Eur. Darcom vyslovujeme poďakovanie. 

 

Projekt na rok 2016 sa riadil nasledujúcim rozpočtom

 

NÁKLADY podľa položiek

Celková suma

v EUR

Príspevok CEF

 v EUR

Spolufinancovanie

v EUR

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Roštár (povinná spoluúčasť a doplatok)

383,00

233,00

150,00

Roštár – reštaurátorské uzavretie sond s nástennými maľbami  vo svätyni kostola

200,00

100,00

100,00

Spolufinancovanie obnovy oltára v ev. a. v. kostole v obci Koceľovce (povinná spoluúčasť)

569,00

410,00

159,00

CELKOVÉ NÁKLADY

1152,00

743,00

409,00

 

Na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 odborná pracovná skupina v zložení M. Boldiš, E. Kušnierová, E. Šmelková a E. Tományová prekontrolovala výsledky, postup a doklady ku projektu „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2016“ a konštatuje nasledujúce: Projekt splnil svoj cieľ podporiť cirkevné zbory v ich snahe o reštaurovanie kultúrnych pamiatok na turistickej trase Gotická cesta. Tento rok bol program zameraný na ukončenie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole Roštári vrátane úpravy prostredia, do ktorého sa vrátil a ďalej na pokračovanie reštaurovania oltára v ev. a. v. kostole v Koceľovciach. Časový plán projektu bol dodržaný aj náklady projektu podľa jednotlivých položiek boli dodržané.