Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity
Tagy:

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2017

Všetky finančné prostriedky, získané od darcov 2% z dane vo výške 1556,00 Eur, sme vložili do partnerského projektu Stredoeurópskej nadácie a Združenia Gotická cesta „Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození 2017“

Občianske združenie Gotická cesta sa zameriava na pomoc pri obnove pamiatok v ekonomicky upadajúcom regióne horného Gemera. Je to oblasť, ktorá od stredoveku žila z ťažby a spracovania rúd. Z takto získaného bohatstva Gemerčania vybudovali veľa stredovekých kostolov s nástennými maľbami, ktoré v baroku doplnili prekrásnymi mobiliármi – oltáre, kazateľnice, krstiteľnice (v súčasnosti sú to prevažne kostoly evanjelickej cirkvi augsburského vyznania). Po ukončení ťažby v 2. polovici 20. storočia región upadol, mladí sa vysťahovali za prácou. Niet tu sily, ktorá by bola schopná udržiavať kultúrne pamiatky, a tie sa dostávajú do stavu ohrozenia.

Personálne i finančne chudobné cirkevné zbory sa každoročne za bezplatnej administratívnej pomoci nášho občianskeho združenia uchádzajú o príspevky na obnovu kultúrnych pamiatok z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Keďže ide o významné kultúrne pamiatky, projekty bývajú úspešné a štát prispieva až 95% nákladov na obnovu a reštaurovanie. Cirkevné zbory však nemajú dostatok financií na povinnú spoluúčasť 5%. Tu znovu pomáha naše občianske združenie a formou získavania sponzorských príspevkov sa snaží vlastníkom povinnú spoluúčasť vykryť. V roku 2013 sme takto pomohli sumou 1500 Eur. V roku 2014 v rámci spoločného projektu s CEF  spoločnou sumou 2216 Eur, v roku 2015 spoločnou sumou 961 Eur, v roku 2016 spoločnou sumou 1152 Eur.

Na rok 2017 boli v programe MK SR Obnovme si svoj dom podporené viaceré projekty. Realizácia dvoch z nich bola ohrozená insolventnosťou vlastníka. Na krytie povinnej spoluúčasti OZ použilo všetky vyzbierané príspevky z 2% dane, čo bolo 1556 Eur. Darcom vyslovujeme poďakovanie. Ďalšie financie nám doložil náš vzácny partner Stredoeurópska nadácia CEF. Aj im srdečne ďakujeme za podporu.

Projekt na rok 2017 sa riadil rozpočtom aký je v tabuľke

Náklady podľa
položiek
Celková suma v Eur Príspevok CEF v Eur Príspevok Gotická cesta v Eur
Koceľovce ev. a. v. kostol, spolufinancovanie obnovy oltára 554,00 198,00 356,00
Ochtiná ev. a. v. kostol, spolufinancovanie obnovy strechy 1825,00 625,00 1200,00
CELKOVÉ NÁKLADY 2379,00 823,00 1556,00

 

Podporili sme obnovu šindľovej strechy kostolíka ev. a. v. v Ochtinej.

Podporili sme pokračovanie reštaurovania vzácneho barokového oltára z ev. a. v. kostola v Koceľovciach.