Dátum:
Rubrika:
2%, Aktivity

Ako sme použili 2 % z dane v roku 2020

V roku 2020 ste nás mnohí podporili príspevkom vo forme 2 % z vašich daní, za čo vám ďakujeme. Ďakujeme tiež združeniu Čierne diery, ktoré nám pomohlo s propagáciou s výzvou na prispenie nášmu združeniu. Získané prostriedky sme tradične použili na obnovu pamiatok a rovnako ako po minulé roky, aj tento rok sme ich vložili do spoločného projektu nášho združenia a Stredoeurópskej nadácie (CEF) Vlastník v núdzi – pamiatka v ohrození.

Okrem toho sme z týchto prostriedkov pokryli povinnú spoluúčasť dotácie na našu konferenciu. Vzhľadom na špecifickú situáciu v roku 2020, v ktorom nám daňové úrady tieto prostriedky poukazovali postupne počas celého roka až do decembra, sme časť prostriedkov vlani nevyužili a preniesli do tohto kalendárneho roka.

V tomto projekte pomáhame gemerským cirkevným zborom a farnostiam vykrytím povinnej spoluúčasti pri dotáciách z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z programu Obnovme si svoj dom. Aj keď totiž majiteľ pamiatky uspeje v žiadosti o podporu pri jej obnove, musí z vlastných zdrojov zaplatiť povinnú spoluúčasť, čo je často pre malé farnosti na Gemeri, v regióne s vysokou nezamestnanosťou a klesajúcim počtom praktizujúcich veriacich veľký problém. Vďaka vašej podpore tak majú aj zabudnuté sakrálne pamiatky na Gemeri v malých obciach šancu na obnovu.

Do projektu Vlastník v núdzi sme vložili 2 804 €. K týmto financiám prispela do projektu Stredoeurópska nadácia sumou 2 000 €, spoločne sme tak podporili 5 pamiatkových obnov celkovou sumou 4804 €, čo je ešte viac ako minulý rok. Výdavky na konferenciu tvorili 1580,83€.

 

 

 

Jelšava, evanjelický kostol

Monumentálna klasicistická veža evanjelického kostola v Jelšave z roku 1834 má štukovú a kamenársku výzdobu v havarijnom stave. Bude nutná jej pamiatková obnova. Pred začatím samotnej obnovy bol v uplynulom roku realizovaný Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, ktorého autorom je reštaurátor Miroslav Janšto. Na základe tohto návrhu sa bude môcť pristúpiť k prvej fáze obnovy.

 

 

Henckovce, rímskokatolícky kostol

V uplynulom roku sa začalo reštaurovanie presbytéria ranogotického kostola v Henckovciach pod vedením reštaurátora Petra Mlícha. V kostole sme posledné roky realizovali niekoľko etáp komplexnej pamiatkovej obnovy, ktoré dovolili pristúpiť k samotnému reštaurovaniu. Mladšie omietkové vrstvy presbytéria boli odstránené, odhalili sa tak v plnej miere stredoveké a renesančné omietky s nástennými maľbami technikou secco, ktoré sú postupne tmelené. V budúcom roku budú reštaurátorské práce na presbytériu pokračovať fixovaním uvoľnených častí omietok, ich tmelením a dopĺňaním chýbajúcich častí. Následne sa bude môcť pristúpiť k retušovaniu a farebnému sceleniu nástenných malieb.

 

 

Kameňany, evanjelický kostol

V tejto etape už niekoľkoročnej obnovy interiéru evanjelického kostola prebehlo retušovanie a tmelenie nástenných malieb víťazného oblúka a odkryv malieb na severnej stene presbytéria.

Na víťaznom oblúku sa nachádza scéna Posledného súdu ktorá bola esteticky farebne scelená. Zaujímavosťou je, že maľby pokračujú aj ponad renesančnú klenbu do priestoru krovu. Zo scény je najlepšie viditeľná skupina nahých postáv hriešnikov kráčajúcich do tlamy Leviathana.

Ďalšie maľby boli odkryté na severnej stene lode. Prekrýva ich hmota renesančnej murovanej empory, ktorej časti v dotyku s maľbami boli v šírke 20 – 30 cm rozobraté a tak môžu byť maľby reštaurované a prezentované. Maľby boli priebežne upevňované a konzervované. Pod stredným poľom empory bol objavený konsekračný kríž, najstaršia vrstva výmaľby z doby vzniku kostola. Ďalej sa tu nachádzajú dva rady vysoko kvalitných malieb s témami Ladislavská legenda, Klaňanie troch kráľov, Panna Mária Ochrankyňa, sv. Kozmas a Damián, Mária Magdaléna v mandorle, sv. Helena a Metercia.

 

 

Henckovce, evanjelický kostol

V uplynulom roku prebehla už tretia etapa reštaurovania neskorobarokového a rokokového oltára a krstiteľnice z evanjelického kostola v Henckovciach. Ide o hodnotný retabulový oltár s architektúrou tordovaných stĺpov s volútovými hlavicami. Centrálne umiestnený obraz Nanebovstúpenie Krista je mladší z konca 19. storočia. Zo zadnej strany sa však nachádza hodnotný reliéf Vzkriesenie Krista. Bočnice oltára sú dekorované akantovými motívmi, ušnice sú dekorované rokajmi. Oltár bol poškodený drevokazným hmyzom, čo narušilo jeho statiku a vzácnu povrchovú úpravu so zlátením a striebrením. Oltár bol zbavený depozitov a sekundárnych náterov. Pôvodné vrstvy polychrómie boli fixované. Reštaurovanie bude pokračovať ďalšou etapu v roku 2021.

 

 

Ochtiná, evanjelický kostol

Gotická cesta každý rok finančne prispieva na obnovu viacerých ohrozených pamiatok. V stredovekom evanjelickom kostole v Ochtinej sme minulé roky obnovili šindľovú strechu. Posledný rok prebieha reštaurovanie piatich gotických kamenných okenných otvorov v presbytériu a bočnej lodi kostola. Práce realizuje reštaurátor Árpád Mézes s Júliusom Karcolom.

Súčasťou obnovy je aj výmena okien, ktoré sú v zlom stave, netesnia a premokajú a tým ohrozujú freskovú výmaľbu interiéru. Realizuje sa reštaurovanie a rekonštrukcia 5 stredovekých gotických kamenných otvorov, južného prútového okna svätyne s terčíkovým sklom, juhovýchodného okna svätyne s terčíkovým sklom, východného rozetového okna svätyne s katedrálnym sklom a dvoch severných prútových okien bočnej lode taktiež s katedrálnym sklom.
Záchrana a prezentácia okenných otvorov v rámci NKP bola reštaurátorom nastavená tak, aby po odstránení všetkých druhotných, nekorešpondujúcich zásahov boli okná obnovené v neskorogotickom výtvarnom výraze. Zámerom je prezentovať zachované originály kameňa, omietok a výtvarnej úpravy v nenarušenom výraze i s ich zachovanou modeláciou a stopou po opracovaní.

Konferencia

Každé dva roky organizujeme my v združení Gotická cesta v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR na rožňavskej radnici konferenciu Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste. Už štvrtý ročník tejto konferencie sa konal 27.08.2020. Na organizovanie konferencie a podujatie Gotická cesta otvorená sme získali dotáciu z Ministerstva kultúry SR v rámci Obnovme si svoj dom v podprograme 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu. Z prostriedkov získaných od vás z 2% z dane sme uhradili spoluúčasť a iné výdavky vo výške spolu 1580,83€. Večerný program bola obhliadka reštaurátorskej sondáže s novými nálezmi nástenných malieb v Kostole sv. Jána Krstiteľa v Lipovníku s reštaurátorom Petrom Koreňom. Celé podujatie je pripravené odborníkmi a zároveň otvorené širokej verejnosti so záujmom o pamiatky.

O vašu podporu prostredníctvom 2 % z daní sa uchádzame aj v tomto roku. Všetky potrebné údaje a inštrukcie nájdete tu.