Dátum:
Rubrika:
Európske dedičstvo, Jelšavský okruh, Kostoly
Tagy:

Chyžné, Kostol Zvestovania Panne Márii

Jeden z najpôvabnejších stredovekých kostolíkov v Gemeri sa zachoval v malej obci Chyžné neďaleko Jelšavy. Už z diaľky upúta jeho vysoký východný murovaný štít a masívny ohradný múr so zastrešenými bránkami obklopujúci areál kostola s cintorínom. Kostol bol postavený v druhej polovici 13. storočia ako jednoloďový so štvorcovým presbytériom a pristavanou sakristiou. Neskôr do areálu  pribudla osobitne stojaca zvonica, drevená ľudová zrubová stavba z 18. storočia a do kamennej ohrady bola vstavaná prízemná budova bývalej cirkevnej školy.

Presbytérium kostola je zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, loď má rovný maľovaný strop. Obvodové steny a klenba presbytéria vrátane vnútornej steny víťazného oblúka sú na celej ploche pokryté nástennou maľbou datovanou do 70. – 80. rokov 14. stor.

Na čestnom mieste východnej steny, nad úzkym lomeným gotickým okienkom, je v súlade s patrocíniom kostola zobrazené Zvestovanie Panne Márii. Hornú časť severnej steny vypĺňa výjav Narodenia Krista. Oproti na južnej stene sa odohráva Klaňanie troch kráľov. Pod týmito hlavnými výjavmi mariánskeho cyklu je rad stojacich postáv dvanástich apoštolov s knihami v rukách. Živo gestikulujúce postavy sú zoradené v troch štvorčlenných skupinách, tvárou obrátené k sebe. V ostení východného okienka sú sv. Helena a sv. Barbora, južné okno bolo neskôr rozšírené západným smerom, preto sa len na jeho ľavom ostení zachovala maľba s postavou sv. Kataríny. Nad ranogotickým kamenným portálom vedúcim do sakristie je v štvorcovom orámovaní obraz Krista Trpiteľa pokrytého ranami, vztýčeného v sarkofágu s rukami prekríženými na hrudi. Pod východným okienkom je namaľovaný konsekračný kríž v kruhu ako pamiatka na vysvätenie kostola. Dolný, soklový pás steny presbytéria vypĺňa maľovaný iluzívny záves.

Štyri polia krížovej klenby presbytéria sú vyzdobené maľbami postáv cirkevných otcov s knihami a symbolmi evanjelistov. Kompozíciu doplňujú štyri postavy anjelov. Výzdoba klenby je doplnená náročnou dekoráciou v podobe ornamentálnych lemov s rastlinným motívom a hlavičkami mladíkov (anjelov?), ktorá pokrýva aj samotné rebrá klenby. Na víťaznom oblúku je namaľované podobenstvo o desiatich pannách. Na jeho vnútornej strane je päť polpostáv prorokov. Na stenách lode sa maľby nezachovali.

Súčasťou interiéru kostola je vzácny neskorogotický krídlový oltár z roku 1508 s ústredným súsoším Zvestovania Panne Márii a s maľovanými dvojstrannými krídlami, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče, pričom sochy anjela a Márie sú bezpochyby dielom samotného Majstra Pavla. Oltárne maľby sa tematicky pridržiavajú mariánskeho zasvätenia kostola. Na otvorených krídlach sú to výjavy: Navštívenie, Narodenie, Poklona troch kráľov a postava sv. Juraja (odkaz na donorov – Bebekovcov). Na pašiovej strane oltára (pri zatvorených krídlach) sú výjavy utrpenia Panny Márie: Ukrižovanie a Snímanie z kríža. V predele je oslavné Korunovanie Panny Márie sprevádzané z dvoch strán postavami dvoch svätých uhorských kráľov: Štefana a Ladislava.

Oltár z dielne Majtra Pavla z Levoče sme vybrali aj do loga chyžnianskeho kostolíka.

Zariadenie kostola dopĺňa baroková kazateľnica z 1. pol. 18. stor. so sochami evanjelistov a Krista Dobrého pastiera, na baldachýne so sochou sv. Michala archanjela. Drevená empora zdobená maľovanou rastlinnou ornamentikou a rovnako vyzdobený kazetový strop  sú z roku 1745.  Na empore je zavesený renesančný epitaf s novším obrazom sv. Jozefa Pestúna, na južnej stene secesný obraz Zvestovanie Panne Márii. Malý organ z roku 1854 v klasicistickej skrini je doplnený barokovými  sochami sv. Heleny a Barbory, ktoré boli pôvodne súčasťou barokovej úpravy oltára pred jeho reštaurovaním.

V Chyžnom sa nachádza aj evanjelický tolerančný kostol z rokov 1785-1786, v ktorom pôsobil i Samo Tomášik.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: druhá polovica 13. storočia
Cirkev: rímskokatolícka Patrocínium: Zvestovania Panne Márií
Okruh: jelšavský

 

Kontaktná osoba: Magdaléna Šebóková, kostolníčka
Telefón: +421 907 109 659, treba sa ohlásiť vopred