Dátum:
Rubrika:
Konferencia
Tagy:

Konferencia 2014: Úvod

Gotická cesta Spiš – Gemer je pôvodne produkt cestovného ruchu, ktorý sa zrodil na pôde samosprávy mesta Rožňavy a vzápätí aj ďalších gemerských a spišských miest. Už dve desaťročia verejnosť pozná túto turistickú trasu s prevahou stredovekých pamiatok v gotickom slohu, a to vďaka účinnej propagácii najmä prostredníctvom tlačených propagačných materiálov a reklamy v médiách. Občianske združenie Gotická cesta, ktoré vzniklo 11. novembra 2009 ako výsledok niekoľkoročnej spolupráce rožňavských pamiatkarov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave, prevzalo zaužívaný názov Gotická cesta, aby účinne naviazalo na tento produkt cestovného ruchu a obohatilo ho o odborný rozmer. Okrem zakladajúcich členov z radov profesionálnych pracovníkov zaoberajúcich sa ochranou a obnovou kultúrneho dedičstva prijali členstvo v združení aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky na Gotickej ceste nachádzajú a tiež vlastníci týchto kultúrnych pamiatok, hlavne zástupcovia jednotlivých cirkví.

Hlavným cieľom združenia je podieľať sa na ochrane a obnove stredovekých architektonických a výtvarných pamiatok. Pomáhať vlastníkom pamiatok a obecným samosprávam pri spracovávaní a manažovaní projektov obnovy, spolupracovať pri účinnej propagácii a popularizácii kultúrneho dedičstva – v tomto zmysle zabezpečovať výchovu a vzdelávanie verejnosti formou prednášok a písaných príspevkov uverejnených na webovej stránke združenia. Ďalším z cieľov združenia je poskytovanie poradenskej činnosti pre vlastníkov pamiatok a samosprávy, koordinácia a metodické usmerňovanie spracovania regionálnych rozvojových štúdií, snaha o sprístupňovanie jednotlivých historických objektov, a vytváranie nových produktov cestovného ruchu pre udržanie návštevníkov v regióne. V neposlednom rade informovať verejnosť o výsledkoch činnosti združenia, o nových zisteniach počas pamiatkových výskumov objektov a poskytovať tieto informácie osobitne samosprávam ako podklady pre kronikárov a pre doplňovanie informácií o obciach a ich pamiatkach, ktoré sú verejnosti prístupné cez internet.

Občianske združenie sa sústreďuje výlučne na oblasť historického Gemera, najmä na pamiatky v okrese Rožňava, pričom všetky svoje aktivity koordinuje s rožňavským pracoviskom Krajského pamiatkového úradu v Košiciach a s jednotlivými odbornými pracovníkmi a reštaurátormi, ktorí vykonávajú na tomto záujmovom území pamiatkové výskumy. V spolupráci s nimi sa konala aj odborná konferencia, prostredníctvom ktorej chce občianske združenie oboznámiť širokú verejnosť o výsledkoch týchto výskumov a propagovať nové poznatky, ktoré významnou mierou prispejú k hlbšiemu poznaniu regionálnej histórie Gemera.

K podujatiu sa pridalo aj Slovenské národné múzeum – Múzeum Betliar, ktoré prezentovalo výsledky tohtoročných pamiatkových výskumov na hrade Krásna Hôrka, o obnovu ktorého sa verejnosť stále živo zaujíma. Nové poznatky, o ktorých informovali jednotlivé príspevky konferencie, boli doplnené exkurziou po vybraných pamiatkach – stredovekých kostoloch v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Plešivci, Kameňanoch a Rákoši. Poduajtie malo bezproblémový priebeh a zo strany zúčastnených bolo kladne hodnotené.

Mgr. Edita Kušnierová, OZ Gotická cesta