Dátum:
Rubrika:
Rožňavský okruh
Tagy:

Krásnohorské Podhradie, kostol Všetkých svätých

Kostol Všetkých svätých v Krásnohorskom Podhradí je situovaný v severnej časti obce. Svojím situovaním je kostol významným krajinotvorným prvkom v panoráme diaľkových pohľadov na hrad Krásna Hôrka. Pôvodne išlo o rodový kostol Andrássyovcov, v ktorom mali aj rodinnú hrobku. Ide o v jadre gotickú stavbu pochádzajúcu z druhej tretiny 15. storočia. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym ukončením presbytéria s malou kaplnkou na južnej strane, a s predstavanou vežou. Po poškodení Turkami koncom 16. storočia bol rozšírený. Obnovou prešiel v roku 1787 v duchu klasicizmu, keď bola doplnená veža, a neskôr v roku 1895 bol reštaurovaný. Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia boli na severnej stene lode objavené stredoveké nástenné maľby zobrazujúce troch uhorských kráľovských svätcov – sv. Štefana, sv. Ladislava a sv. Imricha, ktoré boli následne reštaurované. Ďalšie maľby, ktoré možno predpokladať na stenách svätyne, čakajú na odkrytie. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo polygonálne uzavreté presbytérium so sieťovou klenbou a steny lode s fragmentmi nástenných malieb.

V interiéri sa nachádza klasicistická murovaná organová empora na západnej strane za hlavným vstupom. Loď je zaklenutá troma poliami plackovej klenby s medziklenbovými pásmi prechádzajúcimi do predstavaných hranatých stĺpov s kubickými hlavicami a pätkami. Jednotlivé klenbové polia zvýrazňujú ornamentálne vzory doplnené biblickými výjavmi. V roku 1990 bola na severnej stene objavená časť stredovekých nástenných malieb. Z nich je prezentovaný výjav zachytávajúci uhorských svätých kráľov Štefana, Ladislava a Imricha. Vedľa malieb je inštalovaná rokoková polychrómovaná drevená kazateľnica z druhej polovice 18. storočia so sochami evanjelistov a sv. Michala archanjela. Oproti na južnej strane je voľne položená drevená krstiteľnica. Na južnej stene lode je zavesený barokový obraz Panny Márie Immaculaty z roku 1755 s pohľadom na obec a hrad Krásna Hôrka. Presbytérium s vyvýšením podlahy sa do lode otvára gotickým lomeným víťazným oblúkom. Polygonálne uzavreté presbytérium je zaklenuté gotickou rebrovou sieťovou klenbou, ktorej rebrá majú klinový profil s výžliabkom uprostred okosenia, sú v pätkách podseknuté a zabiehajú do rímsových konzol. Priestor osvetľujú dva vysoké lomené okenné otvory s vitrážou z roku 1895, pravdepodobne dielo E. Katzmanna. Dielo objednali a darovali kostolu Andrássyovci. Figurálne vitráže zobrazujú postavy sv. Dionýza – biskupa a Sv. Františky Rímskej, patrónov Dionýza a Františky Andrássyovcov. Na hlavnom oltári z konca 19. storočia je olejomaľba od neznámeho autora zobrazujúca všetkých svätých. Na severnej strane sú umiestnené dve patronátne lavice, nad ktorými je v múre vsadené kamenné pastofórium. Vstupná výplň je novšia, plná kazetová s pôvodným kovaním závesov a kľučky. Na južnej strane presbytéria je situovaná malá polkruhová pristavaná kaplnka otvorená vysokým lomeným oblúkom. Zaklenutá je plytkou konchou. Sakristia je dvojpriestorová. Východný priestor obdĺžnikového pôdorysu je zaklenutý polkruhovou valenou klenbou. Západný priestor je zaklenutý valenou klenbou s 3 pármi protistojných výsečí. Na južnej strane je nízky vstupný otvor na kazateľnicu s kazetovou výplňou dverí. Dlážka je vo všetkých priestoroch kostola vyložená kamennou dlažbou.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: druhá tretina 15. storočia
Cirkev: katolícka Patrocínium: Všetkých svätých
Okruh: rožňavský

 

Kontaktná osoba: bude aktualizované