Dátum:
Rubrika:
Články
Tagy:

O oknách kostola v Plešivci

V júli 2014 sa začali prípravy na pokračovaní komplexnej  obnovy presbytéria kostola. Predmetom etapy bola rekonštrukcia južného a severovýchodného okna presbytéria kostola. Obnova naviazala na už zrealizovanú rekonštrukciu východného okna a pokračovala v začatých intenciách určených v rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Košiaciach v roku 2013.   Postupne boli odstránené úpravy južného a severovýchodného okna. Ako relatívne menej zdeštruované sa ukázalo severné okno.  Tam bola  zachovaná časť bankálu, pätka stredového piliera a čiastočne ostenia. Na základe toho bolo možné verne dorekonštruovať zničené časti tmelením v umelom kameni.  Po rozobratí domurovaných častí na južnom okne polygónu presbytéria realizátori zistili, že gotický bankál úplne absentuje a zachoval sa z neho len jeden opracovaný kus kamena, ktorý bol na svoje miesto aj vrátený. Z dvoch ostení sa zachoval spodný nárožný opracovaný kamenný článok. Zvyšné steny boli nesúrodo znova vyskladané po obnove kostola v roku 1617. Dochovaná časť ostenia dala možnosť pre exaktnú rekonštrukciu zbytku okna. Pre výber tvaru kružby boli použité analógie z realizácií gotických výzdob kostolov na území historického Uhorska z obdobia záveru 13. až prvej polovice 14. storočia. Model striedania kružieb v tvare troj a štvorlístka sa objavuje napríklad v kostole Ev. a. v. cirkvi v Štitníku, alebo na bočnej kaplnke františkánskeho kostola v Bratislave. Rekonštrukcia vychádzala aj z tvaru zachovaných kružieb tzv. bebekovskej kaplnky pristavanej ku kostolu v Plešivci. Kružby a stredové piliere boli rekonštruované modelovaním v umelom kameni. Modelovacia hmota bola farebne aj konzistenciou prispôsobená prevládajúcemu sivému tufu. V interiéri sa na severovýchodnom okne na ostení pri bankály odkryli aj fragmenty fresky s geometrickou ornamentikou s Dávidovou hviezdou. Tie boli konzervované injektážou vápennou pastou PLM. Po rekonštrukcii tvarov gotických okien boli odobrané miery pre realizáciu okenné výplne. Podobne ako pri už rok existujúcom východnom okne sa vychádzalo z nálezov skla zo sanačného kanálika v interiéri presbytéria. Ručne vyrábané sklenené terčíky tzv. bucne majú priemer 13 cm a sú vsadené do ručne ťahaných olovených pásov.

Realizátori obnovy: rekonštrukcia ostení okien: Peter Koreň, Juraj Gregorek a Martin Vojtko.; rekonštrukcia kamenných kružieb a stredového piliera: Árpad Mézes; rekonštrukcia  sklenenej výplne: Peter Švamberg a syn.

Na presbytériu kostola ostáva zrealizovať rekonštrukciu posledného gotického juhovýchodného okna. Dúfame v možnosť pokračovať v sezóne roku 2015.