Dátum:
Rubrika:
Jelšavský okruh, Kostoly
Tagy:

Rybník, ev. a. v. kostol

Hádam ani jedna z gemerských pamiatok nemá takúto polohu. Osamotený kostolík stojí vzdialený od obce na vyvýšenine obklopenej lúkami a oráčinami lemovanými lesíkmi, uprostred starého cintorína s rozpadávajúcimi sa náhrobnými kameňmi. Pôvodný názov obce Sancta Crux (1266), teda Svätý Kríž, čo bolo súčasne aj patrocínium kostola, poukazuje na staré kresťanské sídlisko, kde podľa niektorých prameňov mal stáť kláštor. Dokázané výskumom však je, že na mieste kostola stála predtým románska stavba. Ranogotická stavba kostola zo začiatku 14. stor. bez veže s dominujúcimi vysokými štítmi lode i presbytéria bola dookola ohradená kamenným múrom, z ktorého sa zachovali len zvyšky.

Jednoloďový priestor s pravouhlým ukončením presbytéria zaklenutým gotickou krížovou rebrovou klenbou s pristavanou sakristiou na severnej strane sa zachoval skoro intaktne s výnimkou nového doskového stropu (pôvodný renesančný maľovaný doskový strop doložený na archívnej fotografii zo zač. 20. stor. sa nezachoval). Kuriozitou kostolíka sú dve drevené empory vyzdobené maľovanou ornamentikou, ktoré zabezpečovali viac miesta na sedenie veriacich.

V roku 1903 objavil I. Groh v presbytériu kostola stredoveké nástenné maľby, ktoré odkryl len čiastočne a bez fixácie. Až v roku 1929 počas obnovy interiéru kostola ich reštauroval český reštaurátor  B. Jaroš. Napriek tomu, že veľké plochy malieb sa zachovali len fragmentárne, ich výtvarná úroveň ich radí medzi najlepšie diela gemerskej stredovekej maľby z obdobia medzi 60. a 80. rokmi 14. stor. Ich rozmiestnenie na tri pomerne kompaktné plochy stien presbytéria prerušené len jedným oknom a vchodom do sakristie je premyslené, vyvážené. Jednotlivé výjavy na seba harmonicky nadväzujú v pravidelnom členení do troch pásov nad sebou. Sčasti sú prekryté mladšou renesančnou maľovanou ornamentikou. Najviac sú poškodené maľby na severnej stene, kde v dolnom páse možno identifikovať  fragmentárne zachovaných šesť postáv apoštolov. Tu je aj výklenkové pastofórium ukončené maľovaným trojuholníkovým nadstavcom s krížom so zaujímavým ukončením ramien v tvare lístkov, ktoré sa dostalo do loga kostola. Na východnej stene v hornom páse je zvyšok výjavu Zvestovanie Panne Márii, v strednom páse po stranách okna pokračuje rad postáv apoštolov. V strede dolného pásu pod oknom dominuje obraz Krista Trpiteľa obklopený dvomi monumentálne poňatými výjavmi Ukrižovania a Snímania z kríža, ktoré opakujú schému analogických výjavov v Ochtinej a Koceľovciach, ich výtvarný rukopis je však  jemnejší a citlivejší. Južná stena presbytéria má rovnakú koncepciu: v hornom páse pôvodnú stredovekú maľbu však úplne prekryl renesančný rozvilinový ornament, v strednom páse sú z dvoch strán okna dnes už len ťažko čitateľné fragmenty pravdepodobne Navštívenia a Narodenia Krista, v dolnom páse pokračuje pašiový cyklus Kladením do hrobu, pod oknom kľačiaca postava orodujúceho archanjela predznamenáva záverečné Zmŕtvychvstanie Krista s dobre zachovanými postavami rímskych vojakov.

Napriek značnému úbytku malieb v rybníckom kostole možno ich autora považovať za veľmi kultivovaného maliara s dobrou znalosťou perspektívy a maliarskej skratky. Postava mŕtveho Ježiša je tu zobrazená s takou dávkou preduchovnenosti a hlbokej piety, ktorá nemá obdobu v žiadnom inom maliarskom prejave v gemerských kostoloch. Podobne archanjel pod južným oknom presbytéria so štíhlymi elegantnými peruťami krídel predstavuje jeden z najkrajších príkladov vplyvu maľby talianskeho trecenta ako ideálneho vzoru aj do odľahlejších častí Uhorska. Ďalšie maľby je možné predpokladať pod vrstvou omietok v špalete víťazného oblúka a na stenách lode.

Kostol bol dlhé roky nevyužívaný, chátral a bol aj vykradnutý. Oltárna architektúra sa nachádza v depozite Východoslovenského múzea v Košiciach, obraz bol odcudzený. Miestny cirkevný zbor zanikol a bol pričlenený k Ratkovej. Už od 19. storočia Rybníčania uvažovali nad stavbou nového kostola priamo v obci, postavili však len vežu. Obnova kostola sa začala v roku 2008 dobrovoľníckou brigádou iniciatívy Zachráňme Rybník, od roku 2014 prebieha komplexná pamiatková obnova, zatiaľ posledná sa opravovala strecha.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: začiatok 14. storočia
Cirkev: evanjelická Patrocínium: Svätého kríža
Okruh: jelšavský

 

Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Vančík, kaplán
Telefón: +421 903 886 724