Dátum:
Rubrika:
Európske dedičstvo, Rimavský okruh
Tagy:

Kyjatice, ev. a. v. kostol

Stavba kostolíka v Kyjaticiach je datovaná na koniec 13. alebo začiatok 14. storočia. Podobne ako okolité obce, aj Kyjatice prijali reformačné myšlienky: už od 20. rokov 17. storočia poznáme mená tu pôsobiacich evanjelických farárov. S krátkou prestávkou v období rekatolizácie je kyjatický kostolík dodnes evanjelický.

Tento pôvodne opevnený románskogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, východnou pristavanou vežou a severnou sakristiou ukrýva vzácne nástenné maľby. V jeho areáli sa nachádza budova bývalej školy a fary obe, žiaľ, už ako ruiny. Fresková výmaľba kostola pochádza z dvoch etáp – z konca 14. (presbytérium, víťazný oblúk) a prvej polovice 15. storočia (severná stena lode).

Nástenné maľby boli po prijatí reformácie zabielené. Objavené boli v roku 1894 Istvánom Grohom, následne boli opäť zamaľované. Ich odkrývanie a reštaurovanie sa uskutočnilo v 80. rokoch 20. storočia, keď prebehol aj komplexný výskum kostola. V presbytériu nájdeme výjavy apoštolov, viacerých svätíc a prorokov v medailónoch, na špalete víťazného oblúka postavy múdrych a pochabých panien. Na víťaznom oblúku nájdeme scény zo života Krista – Judášov bozk, Kristus pred Pilátom, Nesenie kríža, Ukrižovanie a Oplakávanie Krista (Pieta). V lodi dominuje na severnej stene unikátne zobrazenie Posledného súdu v podobe veľkého kruhu, ktorého stredobodom je Ježiš v mandorle. Ježiš na freske súdi živých i mŕtvych, vstávajúcich z hrobov a rozdeľuje ich na spravodlivých a odsúdených. Deväť polí kruhu predstavuje nástup deviatich osobitých anjelských chórov a zástupov víťaznej cirkvi. Maľba pripomína ilustrácie v rukopisoch sv. Hildegardy z Bingenu. Maľba je datovaná do roku 1486.

Gotika je zastúpená okrem fresiek aj južným neskorogotickým portálom a dverami a jednoduchým portálom do sakristie. Drevený trámový strop s renesančnými kvetinovými ornamentmi pochádza z roku 1637, z čias, keď kostol užívali evanjelici, podobne ako aj ďalšie drevené zariadenie – západná tribúna či patronátna lavica. Na strope sú aj mená majstrov: Lazar Galko a Jakub Sephanik, richtár. Jednoduchá kamenná krstiteľnica je zrejme z 13. storočia. Renesančný oltár z roku 1678 vypĺňa celé priečelie presbytéria. Centrálne postavenie majú sochy troch apoštolov, v nadstavci je Ježiš Kristus a dvaja anjeli. Drevená bohato vyrezávaná baroková kazateľnica je z prvej tretiny 18. storočia. Súčasnú podobu nadobudol kostol najneskôr začiatkom 19. storočia, keď k východnej strane presbytéria pristavali vežu a z južnej strany lode murovanú predsieň, no niektoré zdroje uvádzajú stavbu veže už v renesancii. Podľa archeologického výskumu mal súčasný kostolík svojho menšieho predchodcu v období okolo roku 1250.

Pri návšteve Kyjatíc nevynechajte ani pamätník pri archeologickom nálezisku kyjatickej kultúry, ktorá bola pomenovaná práve po tejto obci. Nálezisko dokumentuje osídlenie už v mladšej dobe bronzovej (11. – 7. storočie p.Kr.). Pozrieť si môžete rekonštrukciu hrobov žiarového pohrebiska aj obetiska. Ľudia kyjatickej kultúry žili na celom území dnešného juhu stredného Slovenska. Kyjatice sa však najviac preslávili pre výrobu drevených ľudových hračiek. Po ceste máte aj gotické kostolíky v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani a v Kraskove.

 

Sloh: románsky Obdobie postavenia: koniec 13. alebo začiatok 14. storočia
Cirkev: evanjelická Patrocínium: pôvodne sv. Cecílie
Okruh: rimavský

 

Kontaktná osoba: Slavomír Kujan, kostolník
Telefón: +421 905 985 236