Dátum:
Rubrika:
Nezaradené
Tagy:
,

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Združenia fyzických a právnických osôb
GOTICKÁ CESTA

Termín konania: 23. 3. 2017
Miesto: Banícke múzeum Rožňava Zážitkové centrum Sentinel

Program:
1. Otvorenie a oboznámenie so vznikom a krátkymi dejinami združenia Ing. M. Boldiš
2. Oboznámenie s činnosťou združenia v  roku 2016 – Ing. arch. E. Šmelková
3. Doplňujúce informácie o podstatných cieľoch a zámeroch združenia Mgr. E. Kušnierová
4. Správa o výsledkoch hospodárenia združenia – Ing. M. Boldiš
5. Plánované podujatia združenia na rok 2017 – Ing. arch. Šmelková

Valné zhromaždenie otvoril a privítal hostí predseda združenia Ing. Boldiš, ktorý stručne oboznámil prítomných s históriou vzniku produktu cestovného ruchu s názvom Gotická cesta, s jeho propagáciou formou informačných a smerových dopravných tabúľ a s jeho pokračovaním v novovzniknutom občianskom združení. Po prijatí zástupcov jednotlivých obecných úradov a majiteľov historických objektov a cirkví za členov vzniklo združenie fyzických a právnických osôb s pôvodným názvom Gotická cesta. Združenie pokračovalo v zabezpečovaní propagácie pamiatok na Gotickej ceste vydávaním tlačených propagačných materiálov, usporiadaním dvoch vedeckých konferencií a dvoch exkurzií. Výnimočnou akciou bola spolupráca s Obcou Štítnik a Košickým samosprávnym krajom (jeho programom cestovného ruchu Terra incognita) pri organizovaní tzv. Štítnických hradných hier, ktorých súčasťou bola atraktívna jazda historickým vláčikom a sprístupnenie siedmich gotických kostolov pre účastníkov podujatia.

S činnosťou združenia v uplynulom roku oboznámila Ing. arch. Šmelková, ktorá zdôraznila, že napriek tomu, že členmi združenia sú aj zástupcovia obcí a cirkví, všetka administratívna a organizačná činnosť je výsledkom dobrovoľnej práce štyroch zakladajúcich členov združenia. Z uskutočnených podujatí vysoko vyzdvihla význam dvoch vedeckých konferencií konaných v rokoch 2014 a 2016, ktoré priniesli mnoho nových poznatkov pre jednotlivé pamiatky. Informovala aj novom partnerstve združenia so Stredoeurópskou nadáciou a o jej finančnom príspevku, ktorým sme pomohli dokončiť reštaurovanie troch hnuteľných pamiatok. Informovala aj o novom projekte Ministerstva kultúry SR v rámci programu obnovy pamiatok Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6., ktorý je zaujímavý najmä pre správcov cirkevných pamiatok.

O problematike pokusného minuloročného projektu Gotická cesta otvorená informovala Mgr. Kušnierová, ktorá navrhla maximálne zainteresovať do jeho zabezpečenia starostov jednotlivých obcí, v ktorých sa záujmové pamiatky nachádzajú napriek tomu, že na dnešnom zasadnutí väčšina z nich nebola prítomná. Nakoľko sa aj v roku 2017 budú konať Štítnické hradné hry, združenie plánuje túto akciu zameranú na sprístupnenie gotických pamiatok zopakovať. Ubezpečila, že návštevnosť verejnosti bude značná aj v tomto roku. Opätovne zdôraznila problematiku vyberania vstupného v jednotlivých pamiatkach. S touto úlohou sa musia vysporiadať jednotliví správcovia pri dodržaní všetkých zákonných pravidiel.

Správu o výsledku hospodárenia združenia za rok 2016 predniesol Ing. Boldiš. Finančné príspevky získané z grantu MK SR, z dvoch percent z daní darcov, zo sponzorských darov a zo Stredoeurópskej nadácie boli použité na zabezpečenie vedeckej konferencie, odbornej exkurzie, ktorá bola jej súčasťou, čiastočne Štítnických hradných hier a sprievodnej akcie Gotická cesta otvorená.

Ing. Boldiš oznámil prítomným aj zmenu adresy združenia, ktorá spolu s výzvou a termínom na zaplatenie členských príspevkov pre členov združenia na rok 2017 bude uverejnená na webovej stránke združenia. Pre prechodné obdobie bola upravená adresa pre doručovanie pošty: Gotická cesta, Ing. Miroslav Boldiš, Pionierov č. 2, 048 01 Rožňava, e-mail: gotickacesta@gmail.comwww.oz-goticka-cesta.webnode.sk. Valné zhromaždenie potvrdilo pôvodný členský príspevok vo výške 20,00 €. Členský príspevok uhradia členovia na účet č.: 11637672/ 5200 do 31. 05. 2017.

S plánovanými podujatiami na rok 2017 oboznámila prítomných Ing. arch. Šmelková: vedecké konferencie sme sa rozhodli organizovať každé dva roky vzhľadom k finančnej náročnosti ich zabezpečenia, takže na rok 2017 sú plánované dve akcie: Gotická cesta otvorená a projekt 7 strážcov spočívajúci v týždennej prázdninovej mládežníckej akcii vysokoškolákov v gotickom kostolíku v Henckovciach. Pre zabezpečení týchto úloh bude opäť nevyhnutná úzka súčinnosť s miestnymi starostami. O všetkých plánovaných podujatiach združenia budeme informovať na webovej stránke združenia. Tiež tam budú uverejnené aj všetky odborné prednášky z minuloročnej konferencie vo forme elektronického zborníka.

V rámci ďalšej publicity Gotickej cesty bolo vyzdvihnuté, že boli vytvorené propagačné sprievodcovské texty vybraných národných kultúrnych pamiatok pre návštevníkov v plnofarebnom vyhotovení s fotografiami a v štyroch jazykových mutáciách. Tieto sprievodcovské texty boli vypracované pre ev. a. v. kostol Štítnik, ev. a. v. kostol Koceľovce, ev. a. v. kostol Ochtiná, ev. a. v. kostol Dobšiná, rím. kat. kostol Chyžné, kostol ref. cirkvi Plešivec, rím. kat. kostol katedrálny Rožňava, rím. kat. kostol Rákoš, rím. kat. kostol Šivetice, rím. kat. kostol Jelšava, rím. kat. kostol Krásnohorské Podhradie, rím. kat. kostol Lipovník, býv. rím. kat. kostol Lúčka, ev. a. v. kostol Roštár, ev. a. v. kostol Nižná Slaná, ev. a. v. kostol Brdárka a ev. a. v. kostol Markuška. Bola predložená požiadavka dopracovania týchto textov a novej tlače.