Dátum:
Rubrika:
Rožňavský okruh
Tagy:

Vyšná Slaná, ev. a. v. kostol

Evanjelický kostol vo Vyšnej Slanej je dominantou svojho okolia. Nachádza sa v centre dediny, pod majestátnym vrchom Veľký Radzim (990,5 m n. m.). Už jeho východo-západná orientácia napovedá, že má stredoveký pôvod. Ide o jednoloďovú neskorogotickú stavbu s klinovitým ukončením presbytéria z obdobia okolo roku 1506. Z tohto obdobia pochádza celá hmota kostola s atypickým ukončením presbytéria a spodná úroveň veže. Z gotických detailov sa zachovalo na prvý pohľad len málo, napríklad sedlový portál do sakristie či železné kované mreže vstupu do veže. Neprebehli tu však zatiaľ výskumy, ktoré by mohli odhaliť zaujímavé nálezy. Od reformácie je kostol evanjelický. Úpravami prešiel v renesancii v 17. storočí. Z tohto obdobia pochádza zdvojené okno s pilastrami na veži a dnes už omietkou prekrytá renesančná sgrafitová arkatúra nárožia veže. Svätyňa vtedy dostala krížovú klenbu. Loď je zaklenutá tromi poľami krížovej klenby.

Rozsiahlou úpravou prešiel kostol v baroku, okolo roku 1764, keď dostal súčasný charakter. V tomto období bola nadstavaná veža, dnes ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a barokovou helmicou s laternou. Posledné výraznejšie zmeny pochádzajú z roku 1936.

V interiéri sa nachádza hodnotné barokové zariadenie. Dominuje mu polychrómovaný oltár z roku 1743. Na predele sa nachádza obraz Poslednej večere, v nadstavci je centrálne umiestnený reliéf Krista neseného anjelmi so sochami sv. Petra a Pavla po stranách. Tí sú lemovaní tordovanými stĺpmi a bohato dekorovanými ušnicami. Horná časť oltára nesie zaujímavý reliéf anjelov nesúcich archu zmluvy, nad ktorými je Boh otec, sochy Mojžiša a Árona a dvoch anjelov. Na oltári sú umiestnené dva svietniky s baníckymi motívmi, jeden z nich je z roku 1787. Za oltárom sú umiestnené drevené patronátne lavice. Kazateľnica je staršia, z roku 1707, ako udáva nápis v biblickej češtine. Donátorom bol miestny zemepán Andrej Šebek. Krstiteľnica pochádza z prvej polovice 18. storočia. Súčasťou lode kostola je trojramenná maľovaná protestantská empora z roku 1760. Na empore sa nachádza jednomanuálový organ od značky Rieger z roku 1903, umiestnený v neogotickej organovej skrini.

V obci môžete nájsť aj dve nenápadné kúrie, ranobarokovú Šebekovu kúriu z roku 1700 (dnes pohostinstvo, č. domu 96) a mladšiu Stankovičovu kúriu, č. domu 53, nesúcu skôr znaky ľudového domu.

 

Sloh: gotický Obdobie postavenia: okolo 1506
Cirkev: evanjelická Patrocínium: –
Okruh: rožňavský

 

Kontaktná osoba: Mgr. Karmen Želinská, farárka
Telefón: +421 911 297 209